ریزمان

Exercise 1:

گولەكانمان Our flowers

تۆ باشیت؟ Are you well?

مامی His (or her) paternal uncle

ئەمە چییە؟ What is this?

دایكم My mother

مێزەكەیە The table is…

ئەمە پوورتانە This is your (plural) aunt

زۆپاكەیان Their heater

ئێمە ژنین These are women

باوكت چۆنە؟ How is your father?

ئەمە كتێبەكەمە This is my book

Exercise 2: List of conjugated verbs

گرتن ‘to take’ -گر-

ئەگرم ئەگرین

ئەگریت ئەگرن

ئەگرێن ئەگرن

هێنان ‘to bring’ -هێن-

ئەهێنم ئەهێنین

ئەهێنیت ئەهێنن

ئەهێنێت ئەهێنن

فرۆشتن ‘to sell’ -فرۆش-

ئەفرۆشم ئەفرۆشین

ئەفرۆشیت ئەفرۆشن

ئەفرۆشێت ئەفرۆشن

زانین ‘to know’ -زان-

ئەزانم ئەزانین

ئەزانیت ئەزانن

ئەزانێت ئەزانن

ناسین ‘to be familiar with’ -ناس-

ئەناسم ئەناسین

ئەناسیت ئەناسن

ئەناسێت ئەناسن

كڕین ‘to buy’ -كڕ-

ئەكڕم ئەكڕین

ئەكڕیت ئەكڕن

ئەكڕێت ئەكڕن