ڕاناوى لكاو-نمونەکان

نامه‌كان

زین نامه‌ی زۆری له‌ مه‌م وه‌رده‌گرت.

ئه‌و نامه‌ی زۆری له‌ مه‌م وه‌رده‌گرت.

قسه‌ی زین

من نامه‌ی زۆرم له‌ مه‌م وه‌رده‌گرت.

من نامه‌ی زۆرم له‌ مه‌م وه‌رنه‌ده‌گرت.

زۆرم له‌ مه‌م وه‌رنه‌ده‌گرت.

زۆرم لێ وه‌رنه‌ده‌گرت.

من لێم وه‌رنه‌ده‌گرتن.

من وه‌رمنه‌ده‌گرتن.

قسه‌ی مه‌م

من نه‌مده‌ناردن.

من ده‌مناردن.

من ناردنم.

ناردنم!